Bar-Cut List คืออะไร?

 

Bar-Cut  List  คืออะไร ?  Bar-Cut  List   ,Bar cutting list  หรือ Bar list  คือการวางแผนการตัดขนาดวัสดุ (ในงานก่อสร้างนี้จะหมายถึงเหล็กเส้น) เพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างโดยรายละเอียดส่วนนี้จะประกอบด้วยชนิด ขนาด จำนวน และตำแหน่งที่จะนำไปใช้  แต่ทั้งนี้รายละเอียดต่างๆเช่นระยะการงอปลาย ตำแหน่งและระยะการต่อทาบเหล็ก(ในกรณีที่ความยาวโครงสร้างยาวเกินขนาดความยาวของเหล็กเส้น) ก็เป็นไปตามความถูกต้องของหลักวิศวกรรมด้วย  ในส่วนที่เป็นบริการของเรานอกจากการให้รายละเอียดต่างๆดังที่กล่าวไปแล้วเรายังคำนึงถึงเศษเหลือและการนำกลับมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย  

 

ประโยชน์ของการ Bar-Cut List 

1.ลดระยะเวลาและค่าแรงในการทำงาน เพราะให้ขนาดตัดของทุกชิ้นงานได้ถูกกำหนดมาแล้ว ช่างไม่ต้องเสียเวลาในการคำนวณขนาดตัดหน้างาน

2.ลดต้นทุนวัสดุ  เพราะนอกจากเหล็กทุกเส้นจะถูกกำหนดระยะตัดมาเพื่อวัดตัดหน้างานแล้ว  เศษที่เหลือจากการตัดยังมีการคำนวณให้นำกลับไปใช้ในจุดที่เหมาะสมโดยระบุตำแหน่งการใช้ชัดเจน  จึงช่วยลดการสูญเปล่าของเศษวัสดุ

3.ลดข้อผิดพลาดในการก่อสร้าง เพราะลำดับขั้นตอนการทำงานใดก่อน -หลัง (ลำดับคานไหนก่อนหลัง)ได้ถูกกำหนดมาแล้วจึงเป็นการลดข้อผิดพลาดในการทำโครงสร้างหลัก - โครงสร้างรอง

5.ลดข้อผิดพลาดเรื่องระยะตำแหน่งจุดต่อต่างๆ เพราะระยะการงอปลายและการต่อทาบเหล็กที่มีใน  List ได้ได้รับการคำนวณให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและถูกต้องตามข้อกำหนด

6.ช่วยลดความผิดพลาดในการประมาณราคาโครงสร้าง เพราะปริมาณวัสดุที่นำมาใช้นั้นได้จากการคำนวณและวางแผนการใช้อย่างเป็นระบบมีที่มาที่ของการใช้ชัดเจน จึงเป็นการหาปริมาณวัสดุที่ค่อนข้างชัดเจนและะแน่นอนมากกว่าการประมาณการ

7.คาดการณ์ปริมาณวัสดุเหลือ เมื่อแล้วเสร็จการทำโครงสร้างแต่ละชั้นจะมีการสรุปเศษเหลือ(ชุดเศษเหลือ)และแสดงตำแหน่งนำที่จะนำไปใช้ต่อในโครงสร้างชั้นต่อๆไป และเมื่อแล้วเสร็จโครงสร้างทั้งหมดแล้วก็ยังแสดงเศษเหลือสุทธิทั้งหมด  โดยแสดงเป็น 2ประเภทคือ 1)เศษที่มีความยาวมากกว่าหรือเท่า 1.50 ม.จะแสดงเป็นจำนวนท่อนตามความยาวของแต่ละชนิด

2)เศษที่มีความยาวน้อยกว่า 1.50 ม.จะแสดงเป็นน้ำหนักรวม (ก.ก.)

8.เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับจ้างเหมาบางประเภท  ตัวอย่างเช่นการรับเหมาค่าแรงในงานเหล็ก  โดยทั่วไปจะคิดค่าแรงตามน้ำหนักของเหล็กที่ใช้ โดยน้ำหนักเหล็กที่จะนำมาใช้ตกลงราคานั้นในขั้นต้นนั้นมักจะใช้การประมาณการซึ่งอาจคลาดเคลื่อนได้ แต่หากใช้ปริมาณที่ได้จากทำ Bar-Cut List ซึ่งมีรายละเอียดการใช้และจำนวนที่ชัดเจนจึงเป็นเกณฑ์การคิดที่เป็นธรรมกับทั้งผู้จ้างและผู้รับจ้าง

9.รู้มูลค่าเศษเหลือวัสดุ ในเศษเหล็กเหลือที่ระยะน้อยกว่า 1.50 ม.มักจะเป็นเศษที่นำมาใช้ประโยชน์ต่อไม่ได้ แต่มิได้หมายความว่าจะไม่มีมูลค่าเพราะเศษเหลือนี้สามารถนำมาขายได้  และในการทำ Bar-Cut List นี้สามารถระบุถึงน้ำหนักรวมของเศษเหล็กที่คาดว่าจะเหลือเหล่านี้ได้ ตลอดจนเศษที่มีความยาวที่มากกว่า  1.50 ม.ขึ้นไปก็จะแสดงจำนวนและขนาดไว้เพื่อเก็บเป็นข้อมูลสำหรับใช้ในโครงการอื่นต่อๆไป

 

 


  • What_BOQ2.jpg
    BOQ คืออะไร?(Bill of Quantities) คือบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานที่จะใช้ในการก่อสร้าง โดยแยกวัสดุออกเป็นหน่วยของแต่ละประเภทพร้อมด้วยราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงานตลอดจนการเผื่อเปอร์...

  • Samutprakan_1.jpg
    งานคำนวณโครงสร้าง คือการคำนวณแรงที่กระทำต่อโครงสร้างทั้งที่เป็นน้ำหนักบรรทุกที่อาคารต้องรับ(น้ำหนักจร) และน้ำหนักตัวอาคารเอง(น้ำหนักคงที่)และรวมถึงแรงลมหรือแม้แต่แรงแผ่นดินไหว(ในเข...

  • Bangkhae_3.png
    งานพื้นสำเร็จรูปในการทำ BOQ และ BarCut List ของเราไม่ใช่เพียงแค่การหาปริมาณพื้นที่เท่านั้น เราคำนึงถึงการนำข้อมูลไปใช้ได้จริงกับการก่อสร้าง - ปริมาณแผ่นพื้น นอกจากปริมาณพื้นที่รวมท...
Visitors: 28,594