วิธีการใช้งาน Bar-Cut List

วิธีการใช้งาน  Bar-Cut List

#0. การตรวจสอบหน้าตัดจะถูกพิจารณาเป็นลำดับแรก เพราะโดยทั่วไปมักจะพบว่าเป็นรูปแบบหน้าตัดที่นิยมใช้กันมักจะเลือกใช้รูปแบบเป็นหน้าตัดแบบอย่างย่อไม่ว่าจะเป็นแบบ ShortSection หรือแบบตัวอย่าง Typical ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอต่อการทำงานที่ดีได้ และหากมีข้อผิดพลาดหรือปัญหาในแบบก็มักจะถูกค้นพบก่อนได้ในขั้นตอนการตรวจสอบหน้าตัดนี้   การจัดเรียงหน้าตัดหรือภาษาช่างเรียกกันว่า ShopDrawing จะถูกจัดทำขึ้นใหม่เพื่อให้ได้หน้าตัดทีครบถ้วนทั้งยังจะให้ ความสะดวกในการทำงาน และถอดวัสดุต่อไป  แต่ถ้าเป็นแบบที่ออกแบบจากทางเราซึ่งรูปแบบหน้าตัดจะถูกออกแบบไว้เป็นแบบ LongSectionซึ่งเป็นรูปแบบที่ครบถ้วนอยู่แล้วก็จะข้ามขั้นตอนนี้ไป

#1-#3. ตรวจสอบลำดับการทำงาน ,ชื่อคาน ,ชั้นโครงสร้างงาน

#4. จัดเตรียมเศษเหลือจากงานก่อนๆสำหรับนำกลับมาใช้ใหม่  โดยจะถูกนำเสนอในช่อง Reuse ซึ่งจะบอกจำนวนท่อน ,ขนาดเหล็ก ,ความยาว และแหล่งที่มาของเศษที่จะนำมาใช้

#5. ตัดเหล็กตามรายการตามลำดับ เมื่อจัดเตรียมเศษเหลือมาเรียบร้อยแล้วก็จะตามมาด้วยขั้นตอนการตัดโดยจำนวนและความตัดจะถูกคำนวณระยะต่อทาบและการงอปลายมาให้แล้ว กรณีที่ไม่มีเศษเหลือมาใช้ก็ทำการเปิดตัดเส้นเต็มใหม่และเมื่อแล้วมีเศษเหลือก็จะมีการจัดการต่อไปใน#8

#6. จัดเตรียมเหล็กปลอกตามขนาดและจำนวนกำหนด

#7. ผูกประกอบเหล็กตามหมายเลขกำกับ โดยปรกติจะเริ่มจากเหล็กล่างซ้ายมือก่อนแล้วตามด้วยเหล็กส่วนต่อทาบจนถึงท่อนสุดท้ายของเหล็กล่าง แล้วลำดับจะต่อด้วยการทำเหล็กบนจนถึงท่อนสุดท้าย จากนั้นจะตามด้วยเหล็กเสริมตามลำดับหมายเลขกำกับตามรูป

#8.เมื่อแล้วเสร็จการตัดตามรายการข้างต้น เศษเหลือแต่ละท่อนในช่อง Scrap (เศษเหลือ)จะถูกกำหนดตำแหน่งให้นำไปใช้ในงาน ถัดไปโดยจะระบุเป็นลำดับ,ชื่อคานและจำนวนท่อนใช้

#9.ปริมาณวัสดุที่ใช้สำหรับชุดคานนั้นๆจะถูกระบุไว้ทุกๆคานเผื่อสำหรับการตัดช่วงงานในการก่อสร้างเฉพาะส่วน และ  สำหรับปริมาณวัสดุรวมจะระบุไว้ใน Bar-cutListแบบตาราง

#10.เพื่อป้องกันการใช้วัสดุผิดSpec.ด้านท้ายตารางจะระบุค่าวัสดุใช้ไว้ทุกแผ่นงาน โดยประกอบด้วยค่าความแข็งคอนกรีต,ชนิดค่าแรงดึงเหล็ก , ความหนาคอนกรีตหุ้ม , ค่าตัวแปรคำนวณอื่นๆ  ตัวแผ่นวิธีใช้งานBarCutListสามารถดาวน์โหลดจากด้านล่าง

Visitors: 56,405