BOQคืออะไร?

BOQ คืออะไร?  (Bill of Quantities) คือบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานที่จะใช้ในการก่อสร้าง โดยแยกวัสดุออกเป็นหน่วยของแต่ละประเภทพร้อมด้วยราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงานตลอดจนการเผื่อเปอร์เซ็นเสียหายทั้งวัสดุและแรงงานเพื่อให้ได้ราคาที่ใกล้เคียงและน่าจะเป็นที่สุดสำหรับราคาการก่อสร้าง โดยทั่วไป บ้านพักอาศัย BOQ จะประกอบด้วยหัวข้อ

     1.หมวดงานโครงสร้าง

      งานเสาเข็มและฐานราก

        งานคอนกรีตและแบบหล่อ

        งานเหล็กเสริม

        งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป

        งานเหล็กรูปพรรณ

        2.หมวดงานสถาปัตย์

            งานหลังคาและวัสดุมุง

               งานผนังก่อและฉาบ

               งานฝ้าเพดาน

               งานผิวตกแต่งพื้นและผนัง

               งานสุขภัณฑ์

               งานประตูหน้าต่าง

               งานสี

     3.หมวดงานระบบ

            งานไฟฟ้า

               งานประปา

               งานสุขาภิบาลและระบายน้ำ

 

ประโยชน์ของ BOQ คือ ใช้เป็นสื่อในการหาราคากลางสำหรับค่าก่อสร้าง ใช้อ้างอิงราคาและประกอบสัญญาในว่าจ้างรับเหมาก่อสร้าง ใช้เป็นเอกสารประกอบเพื่อการพิจารณาทางสินเชื่อ ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงราคางานเพิ่ม-งานลดนอกเหนือจากแบบ ใช้เป็นข้อมูลในการจัดหาปริมาณวัสดุเข้าใช้ในหน่วยงานของผู้รับจ้าง/ผู้รับเหมา และอีกความสำคัญของ BOQ คือใช้เป็นข้อมูลตรวจสอบงานที่ก่อสร้างจริงให้เป็นไปตามคุณสมบัติและจำนวนที่ระบุไว้ในแบบ/สัญญาการก่อสร้าง แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบและวิธีการทำBOQของแต่ละท่านผู้จัดทำนั้นย่อมมีเทคนิคและวิธีการที่ต่างกันไป การทำBOQให้ได้ปริมาณวัสดุและราคาให้ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดยังต้องอาศัยปัจจัยประกอบอีกหลายส่วน การคำนวณปริมาณวัสดุโครงสร้างด้วยวิธีการทำ Bar-Cut List ก็เป็นองค์ประกอบนึงที่จะช่วยให้ BOQ มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

Bhomestructure ขอเสนอบริการคำนวณBOQ ซึ่งจะช่วยให้ท่านควบคุมงบประมาณได้ดียิ่งขึ้น


  • BclB2.jpg
    Bar-Cut List คืออะไร ? Bar-Cut List ,Bar cutting list หรือ Bar list คือการวางแผนการตัดขนาดวัสดุ (ในงานก่อสร้างนี้จะหมายถึงเหล็กเส้น) เพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างโดยรายละเอียดส่วนนี้...

  • Samutprakan_1.jpg
    งานคำนวณโครงสร้าง คือการคำนวณแรงที่กระทำต่อโครงสร้างทั้งที่เป็นน้ำหนักบรรทุกที่อาคารต้องรับ(น้ำหนักจร) และน้ำหนักตัวอาคารเอง(น้ำหนักคงที่)และรวมถึงแรงลมหรือแม้แต่แรงแผ่นดินไหว(ในเข...

  • Bangkhae_3.png
    งานพื้นสำเร็จรูปในการทำ BOQ และ BarCut List ของเราไม่ใช่เพียงแค่การหาปริมาณพื้นที่เท่านั้น เราคำนึงถึงการนำข้อมูลไปใช้ได้จริงกับการก่อสร้าง - ปริมาณแผ่นพื้น นอกจากปริมาณพื้นที่รวมท...
Visitors: 28,593