ตัวอย่างงานพื้นสำเร็จรูป

งานพื้นสำเร็จรูปในการทำ BOQ และ BarCut List ของเราไม่ใช่เพียงแค่การหาปริมาณพื้นที่เท่านั้น เราคำนึงถึงการนำข้อมูลไปใช้ได้จริงกับการก่อสร้าง 

-          ปริมาณแผ่นพื้น นอกจากปริมาณพื้นที่รวมที่จะนำไปใช้ในการทำราคาแล้วในส่วนของข้อมูลของ BarCut List ยังมีรายละเอียดของจำนวนแผ่นของแต่ละความยาวที่จะใช้ ซึ่งข้อมูลส่วนนี้คือส่วนที่นำไปใช้สั่งหล่อแผ่นจากโรงงาน นอกจากนี้ยังระบุรายละเอียดการนำไปใช้และตำแหน่งการวางซึ่งจะกล่าวในข้อต่อไป

-          ตำแหน่งและลักษณะการวาง ดังที่กล่าวมาแล้วว่าการหาปริมาณรวมจะได้มาจากการวางแผนการทำงานจริงดังนั้นวัสดุทุกตัวจึงต้องมีรายละเอียดที่มาที่ไปอย่างชัดเจน  ในงานแผ่นพื้นสำเร็จรูปนี้ก็เช่นกัน นอกจากจะระบุจำนวนแผ่นของแต่ละความยาวแล้วยังมีแปลนแสดงตำแหน่งและลักษณะการวางอย่างชัดเจน (ดูรูปแปลนประกอบ)

-          รายละเอียดสำหรับก่อสร้าง เมื่อทำการปูแผ่นพื้นแล้วโดยปรกติจะมีเศษเหลือหรือมีเศษขาด วิธีการเลือกใช้ว่าจะใช้วิธีเศษเหลือแล้วตัดแต่งแผ่นสุดท้าย หรือเศษขาดแล้วประกอบแบบเทพื้น วิธีไหนใช้วัสดุได้มีประสิทธิภาพกว่า เราก็นำมาพิจารณาเช่นกัน ดังจะเห็นได้ในแปลนที่ระบุส่วนใดต้องเทพื้นกว่างกี่เซนติเมตรหรือส่วนใดต้องตัดแต่งแผ่นกว่างกี่เซนติเมตร (ดูรูปแปลนประกอบ)

Visitors: 56,411