อัตราค่าบริการ

    • 1.รับแบบไฟล์แบบสามารถส่งทาง E – MailตามระบุในWeb (bhomestructure@gmail.com/ bhomestructure@hotmail.com)หรหรือกรณีแบบร่างมือ (แบบมีรายละเอียดของระยะแบบครบถ้วน) สามารถส่งได้2ทา...
    • รูปแบบทำงานฺBaner2.jpg
      จากการทำงานด้านบ้านพักอาศัยมากว่า20ปีทำให้เข้าใจถึงทุกความต้องการของทุกฝ่าย ตั้งแต่ความมั่นใจในความมั่นคงแข้งแรงโครงสร้าง ต้นทุนที่ประหยัดแต่ได้ประสิทธิภาพ รูปแบบและวิธีการสำหรับก่...
Visitors: 56,404