ขั้นตอนการทำงาน มี 6 ขั้นตอนดังนี้

1.รับแบบ ไฟล์แบบสามารถส่งทาง E – MailตามระบุในWeb (bhomestructure@gmail.com/ bhomestructure@hotmail.com)หรหรือกรณีแบบร่างมือ (แบบมีรายละเอียดของระยะแบบครบถ้วน) สามารถส่งได้2ทางคือทางไปรษณีย์ที่อยู่ตามระบุในWeb  หรือ ไพล์สแกนส่ง E – Mail
2.ตอบรับงาน เมื่อได้รับแบบและทำการตรวจสอบแล้วทางเราจะแจ้งข้อมูลหรือข้อสงสัยกลับดังนี้
      -  แจ้งปริมาณพื้นที่คำนวณ ซึ่งเป็นปริมาณพื้นที่ประกอบด้วย พื้นที่พื้น ค.ส.ล.เทกับที่ , พื้นที่แผ่นปูพื้นสำเร็จรูป   และพื้นที่หลังคาส่วนที่เป็นพื้น ค.ส.ล.เทกับที่(อัตราค่าคำนวณดังกล่าวจะไม่คิดพื้นที่หลังคาส่วนที่เป็นโครงเหล็กซึ่งถือเป็นพื้นที่ส่วนควบที่ไม่คิดค่าคำนวณ) 
      - แจ้งประมาณการค่าคำนวณ และ และแจ้งยอดขอรับค่ามัดจำ
      - แจ้งกำหนดระยะเวลาการทำงานและกำหนดวันแล้วเสร็จ 
      - สอบถามแบบหากมีข้อสงสัย
3.ดำเนินการคำนวณโครงสร้าง  มื่อได้รับการยืนยันการใช้บริการและได้รับค่ามัดจำแล้วทางเราดำเนินการคำนวณโดยทันที

      - บริการขอตรวจแบบร่าง :หากลูกค้าต้องการตรเวจแบบร่างแปลนก่อน ทางเรามีบริการส่งผังร่างโครงแปลนแต่ละชั้นให้พิจารณาก่อน  แต่ต้องขอเพิ่มเวลาทำงาน1วันหรือตามระยะเวลารอการตอบกลับของลูกค้า   แต่หากได้รับตอบกลับและอนุมัติแบบร่างภายในไม่เกิน3 ช.ม.ไม่บวกเวลาเพิ่มแต่อย่างได


 

4.ส่งรายละเอียดโครงสร้าง เมื่อแล้วเสร็จการคำนวณ ทางเราจะได้จัดส่งรายละเอียดโครงสร้าง ซึ่งประกอบด้วยรูปหน้าตัดคาน พื้น เสา ฐานราก ฯลฯ พร้อมทั้งฝังโครงสร้างอย่างครบถ้วน ในรูปแบบไฟล์ PDF ผ่านทาง E – Mail พร้อมกันนี้จะขอแจ้งยอดเรียกเก็บค่าคำนวณส่วนที่เหลือ
   สิ่งที่ได้รับจากขั้นตอนนี้ 
      - ไฟล์แผ่นงาน PDF รายละเอียดหน้าตัดโครงสร้าง  1 ชุดส่งผ่านทาง E – Mail
5.ตรวจทานแบบ เมื่อทางลูกค้าแล้วเสร็จงานเขียนแบบ เพื่อเป็นการลดข้อผิดพลาด  ทางลูกค้าได้กรุณาส่งไฟล์แบบที่แล้วเสร็จ มาเพื่อการตรวจสอบล่วงหน้าก่อนการ Print และนัดเซ็นแบบก็จะช่วยลดข้อผิดพลาดได้ แต่หารรับบริการเขียบแบบจากทางเราจะเป็นการส่งแบบแทน
6.เซ็นแบบพร้อมออกใบรับรองการคำนวณ เมื่อทางลูกค้าแล้วเสร็จงานเขียนแบบและจัดพิมพ์แล้ว ขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นขั้นตอนการเซ็นรับรองแบบและขอรับค่าคำนวณส่วนที่เหลือ โดยวิธีนัดหมาย/ออฟฟิศผู้ว่าจ้าง (เฉพาะกรุงเทพฯ) หรือทางไปรษณีย์โดยจัดส่งแบบที่แล้วเสร็จมาตามที่อยู่ตามระบุใน Web หรือกรณีลงลายเซ็นอิเล็คทรอนิคลงในไฟล์งานส่งกลับด้วยทาง E – Mail  เมื่อแล้วเสร็จการเซ็นจะจัดส่งแบบและเอกสารรายการคำนวณที่เป็นรูปเล่มพร้อมหนังสือรับรองการคำนวณส่งกลับไปยังผู้ว่าจ้างเป็นอันจบขั้นตอนการรับส่งงาน
   สิ่งที่ได้รับจากขั้นตอนนี้
        - รายการคำนวณโครงสร้าง 1เล่ม : กรณีใช้บริการคำนวณโครงสร้าง
        - หนังสือรับรองการคำนวณและสำเนาใบประกอบวิชาชีพ 1ชุด : กรณีใช้บริการคำนวณโครงสร้าง
        - รายการประมาณราคาโครงสร้าง(BOQ) : กรณีใช้บริการคำนวณโครงสร้างและBOQ

        - แผนงานการใช้วัสดุ (Bar-Cut List) : กรณีใช้บริการคำนวณโครงสร้าง BOQ และ Bar-cut List

 

 

 

 

 

ระยะเวลาการทำงาน

 

งานคำนวณโครงสร้าง

 บ้านพักอาศัย1ชั้นไม่เกิน 200 ตร.ม.   2  วัน

 บ้านพักอาศัย1ชั้นไม่เกิน 500 ตร.ม.   3  วัน

 บ้านพักอาศัยตั้งแต่2ชั้นพ.ท.ไม่เกิน 300 ตร.ม.   3  วัน

 บ้านพักอาศัยตั้งแต่2ชั้นพ.ท.ไม่เกิน 1,00 ตร.ม.   4  วัน

 

งานคำนวณโครงสร้าง  + ปริมาณวัสดุ(Bar-CutList)

 บ้านพักอาศัย1ชั้นไม่เกิน 200 ตร.ม.   3  วัน

 บ้านพักอาศัย1ชั้นไม่เกิน 500 ตร.ม.   4  วัน

 บ้านพักอาศัยตั้งแต่2ชั้นพ.ท.ไม่เกิน 300 ตร.ม.   4  วัน

 บ้านพักอาศัยตั้งแต่2ชั้นพ.ท.ไม่เกิน 1,00 ตร.ม.   5  วัน

 

งานคำนวณโครงสร้าง  + ปริมาณวัสดุ(Bar-CutList) + BOQ

 บ้านพักอาศัย1ชั้นไม่เกิน 200 ตร.ม.   4  วัน

 บ้านพักอาศัย1ชั้นไม่เกิน 500 ตร.ม.   5  วัน

 บ้านพักอาศัยตั้งแต่2ชั้นพ.ท.ไม่เกิน 300 ตร.ม.   5  วัน

 บ้านพักอาศัยตั้งแต่2ชั้นพ.ท.ไม่เกิน 1,00 ตร.ม.   6  วัน

 

Visitors: 56,405