ขั้นตอนการทำงาน มี 6 ขั้นตอนดังนี้

1.รับแบบ ผู้ว่าจ้างกรอกข้อมูลแบบฟอร์มด้านล่างนี้พร้อมแนบไฟล์แบบ
       -  ไฟล์แบบสามารถส่งทาง E – MailตามระบุในWeb (bhomestructure@gmail.com/ bhomestructure@hotmail.com)
       -  กรณีแบบร่างมือ (แบบมีรายละเอียดของระยะแบบครบถ้วน) สามารถส่งได้2ทางคือทางไปรษณีย์ที่อยู่ตามระบุในWeb  หรือ ไพล์สแกนส่ง E – Mail 
2.ตอบรับงาน เมื่อได้รับแบบและทำการตรวจสอบแล้วทางเราจะแจ้งข้อมูลหรือข้อสงสัยกลับดังนี้
      -  แจ้งปริมาณพื้นที่คำนวณ ซึ่งเป็นปริมาณพื้นที่ประกอบด้วย พื้นที่พื้น ค.ส.ล.เทกับที่ , พื้นที่แผ่นปูพื้นสำเร็จรูป   และพื้นที่หลังคาส่วนที่เป็นพื้น ค.ส.ล.เทกับที่ 
      - แจ้งประมาณการค่าคำนวณ และ และแจ้งยอดขอรับค่ามัดจำ
      - แจ้งกำหนดระยะเวลาการทำงานและกำหนดวันแล้วเสร็จ 
      - สอบถามแบบหากมีข้อสงสัย
3.ดำเนินการคำนวณโครงสร้าง เมื่อได้รับการยืนยันการใช้บริการและได้รับค่ามัดจำแล้วทางเราดำเนินการคำนวณโดยทันที
4.ส่งรายละเอียดโครงสร้าง เมื่อแล้วเสร็จการคำนวณ ทางเราจะได้จัดส่งรายละเอียดโครงสร้าง ซึ่งประกอบด้วยรูปหน้าตัดคาน พื้น เสา ฐานราก ฯลฯ พร้อมทั้งฝังโครงสร้างอย่างครบถ้วน ในรูปแบบไฟล์ PDF ผ่านทาง E – Mail พร้อมกันนี้จะขอแจ้งยอดเรียกเก็บค่าคำนวณส่วนที่เหลือ
   สิ่งที่ได้รับจากขั้นตอนนี้ 
      - ไฟล์แผ่นงาน PDF รายละเอียดหน้าตัดโครงสร้าง  1 ชุดส่งผ่านทาง E – Mail
5.ตรวจทานแบบ เมื่อทางลูกค้าแล้วเสร็จงานเขียนแบบ เพื่อเป็นการลดข้อผิดพลาด  ทางลูกค้าได้กรุณาส่งไฟล์แบบที่แล้วเสร็จ มาเพื่อการตรวจสอบล่วงหน้าก่อนการ Print และนัดเซ็นแบบก็จะช่วยลดข้อผิดพลาดได้
6.เซ็นแบบพร้อมออกใบรับรองการคำนวณ เมื่อทางลูกค้าแล้วเสร็จงานเขียนแบบและจัดพิมพ์แล้ว ขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นขั้นตอนการเซ็นรับรองแบบและขอรับค่าคำนวณส่วนที่เหลือ โดยวิธีนัดหมาย/ออฟฟิศผู้ว่าจ้าง (เฉพาะกรุงเทพฯ) หรือทางไปรษณีย์โดยจัดส่งแบบที่แล้วเสร็จมาตามที่อยู่ตามระบุใน Web เมื่อแล้วเสร็จการเซ็นจะจัดส่งแบบและเอกสารรายการคำนวณที่เป็นรูปเล่มพร้อมหนังสือรับรองการคำนวณส่งกลับไปยังผู้ว่าจ้างเป็นอันจบขั้นตอนการรับส่งงาน
   สิ่งที่ได้รับจากขั้นตอนนี้
        - รายการคำนวณโครงสร้าง 1เล่ม : กรณีใช้บริการคำนวณโครงสร้าง
        - หนังสือรับรองการคำนวณและสำเนาใบประกอบวิชาชีพ 1ชุด : กรณีใช้บริการคำนวณโครงสร้าง
        - รายการประมาณราคาโครงสร้าง(BOQ) : กรณีใช้บริการคำนวณโครงสร้างและBOQ

        - แผนงานการใช้วัสดุ (Bar-Cut List) : กรณีใช้บริการคำนวณโครงสร้าง BOQ และ Bar-cut List

Visitors: 28,593