งานคำนวณโครงสร้าง

งานคำนวณโครงสร้าง คือ ขั้นตอนคำนวณให้ได้มาซึ่งหน้าตัดโครงสร้างส่วนต่างๆที่จะใช้สำหรับก่อสร้าง  สิ่งที่นำมาพิจารณาก็ประกอบไปด้วยประเภทหรือชนิดโครงสร้างที่ต้องการเช่นโครงเหล็กรูปพรรณ/โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก แรงที่กระทำต่อโครงสร้างทั้งที่เป็นน้ำหนักบรรทุกที่อาคารต้องรับ(น้ำหนักจร) และน้ำหนักตัวอาคารเอง(น้ำหนักคงที่)และรวมถึงแรงลมหรือแรงแผ่นดินไหว(กรณีมีความต้องการหรืออยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว) แล้วนำค่าทั้งหมดมาทำการคำนวณหาแรงและพฤติกรรมโครงสร้างตลอดจนออกแบบหน้าตัดโครงสร้างที่เหมาะสมกับการรับแรงข้างต้น   แต่อย่างไรก็ตามการคำนวณที่ดีนอกจากคำนึงถึงความมั่นคงแข็งแรงมาเป็นสิ่งแรกแล้ว ต้นทุนและวิธีการที่จะใช้ก่อสร้างก็ต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอีกด้วย

 

สำหรับบริการคำนวณโครงสร้างของเรามีให้เลือกใช้ได้ วิธี 

1.    Working stress design

2.    Strength design  method

สำหรับความต่างของทั้งสองกรณีอ่านเพิ่มได้จาก    เปรียบเทียบวิธีคำนวณและหลักการเลือกใช้

 

Visitors: 56,405