เปรียบเทียบวิธีคำนวณบ้าน

วิธีคำนวณที่นิยมใช้กัน2วิธีคือ

  1. Working Stress Design

    2.Strength design method (Ultimate Strength Design)

ข้อแตกต่างระหว่าง2วิธีมีคร่าวๆดังนี้