งานคำนวณโครงสร้าง

งานคำนวณโครงสร้าง คือ ขั้นตอนคำนวณให้ได้หน้าตัดโครงสร้างส่วนต่างๆที่จะใช้สำหรับก่อสร้าง  สิ่งที่นำมาพิจารณาก็ประกอบไปด้วย1.ประเภทหรือชนิดโครงสร้างที่ต้องการเช่นโครงเหล็กรูปพรรณ/โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก   2.แรงที่กระทำต่อโครงสร้างทั้งที่เป็นน้ำหนักบรรทุกที่อาคารต้องรับ(น้ำหนักจร) และน้ำหนักตัวอาคารเอง(น้ำหนักคงที่)และรวมถึงแรงลมหรือแรงแผ่นดินไหว(กรณีมีความต้องการหรืออยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว)  แล้วนำค่าทั้งหมดมาทำการคำนวณหาแรงและพฤติกรรมของโครงสร้าง  3.ออกแบบหน้าตัดโครงสร้างที่เหมาะสมกับการรับแรงข้างต้นด้วยการเลือกหน้าตัดและการเสริมเหล็ก   แต่อย่างไรก็ตามการคำนวณที่ดีนั้นนอกจากคำนึงถึงความมั่นคงแข็งแรงมาเป็นสิ่งแรกแล้ว การคำนึงถึงต้นทุนและวิธีการที่จะใช้ก่อสร้างที่สะดวกก็เป็นอีกปัจจัยที่ควรนำมาพิจารณาร่วมเช่นกัน

ตัวอย่างงาคำนวณบ้านพักอาศัย2ชั้น